CÔNG TY TNHH THIẾT BI Y TẾ HB KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH    HOTLINE: 0934 348 116
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Nhập tên sản phẩm
Danh mục sản phẩm
  • CHU?N ÐOÁN HÌNH ?NH">Khuyến mại
CHU?N ÐOÁN HÌNH ?NH">
Ð?U DÒ SIÊU ÂM">
Máy X Quang">
Máy siêu âm xách tay MU1">
Máy siêu âm xách tay MU1V">
Giu?ng b?nh nhân inox dát Inox">
Bàn sinh i nox có d?m">
Xe d?y tiêm 3 t?ng">
C?c truy?n d?ch i nox">
H? Th?ng Máy Phân Tích Ði?n Gi?i">
Máy xét nghi?m nu?c ti?u CYBOW READER 300">
Máy xét nghi?m HbA1C NycoCard Reader II">
Máy di?u tr? sóng ng?n SW-180">
Máy kéo dãn c?t s?ng c? HT-102">
Máy kéo dãn c?t s?ng c? HT-101">
Máy di?n tim | Máy di?n tim 12 kênh CardioTouch3000 | Bionet

Máy do n?ng d? o xy trong máu">
Monitor theo dõi b?nh nhân BM7">
monitor theo dõi b?nh nhân | BM5 | Bionet - Korea » Chi tiết
THI?T B? KHÁC">
MÁY TRUY?N D?CH">
BOM TIÊM ÐI?N">
Máy do loãng xuong">
Máy n?i soi Tai Mui H?ng MEDTECH">
Dao m? di?n k? thu?t s? | ITC - 300w">
Bàn m? t?ng h?p th?y l?c ">
Máy t?o o xy">
Dao mo dien | Dao m? di?n k? thu?t s? 400 D » Chi tiết
THI?T B? S?N PH? KHOA">
Máy d?t s?n khoa">
Monitor s?n khoa | Monitor theo dõi s?n khoa FC- 1400 » Chi tiết

Bàn khám ph? khoa inox">
Monitor s?n khoa| FC 700 | Bionet - Hàn Qu?c » Chi tiết
THI?T B? THÍ NGHI?M">
Máy Li Tâm">
Máy Li Tâm">
Máy c?t nu?c">
Kính hi?n vi">
Phim X- Quang">
Phim X- Quang">
test th? Hba1c">
Ð?U CÔN XÉT NGHI?M">
Máy t?o d? ?m trong phòng">
Xe Lan Dùng Cho Ngu?i Khuy?t T?t">
Cân s?c kh?e có thu?c do chi?u cao TZ-120">
Máy do huy?t áp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
P.Kinh doanh:
0934 348 116
P.Kỹ thuật:
0974 348 809

SẢN PHẨM MỚI

- H? Th?ng Máy Phân Tích Ði?n Gi?i